Persoonsgegevens

De regels rond privacy zijn aangescherpt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens.

Deze website wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat spant zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Onze uitgangspunten zijn daarbij in vogelvlucht de volgende:

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Rijkswaterstaat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Dataminimalisatie

We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al securitymaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Rijkswaterstaat bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is.

Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Wanneer het verwerkingsdoeleinde gerealiseerd is en daarmee de bewaartermijn verstreken is, dan worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Bij het anonimiseren worden de persoonsgegevens ontdaan van mogelijk identificerende kenmerken, zodat er statistische gegevens overblijven die op geen enkele manier meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten of diensten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW en mag uw gegevens verwerken volgens de Instellings- en Mandaatregeling van het ministerie van IenW. Daarbij moet Rijkswaterstaat voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018. Rijkswaterstaat formuleert wel zelfstandig het privacybeleid en voert dit zelfstandig uit.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden alleen gedeeld met de medewerkers van Rijkswaterstaat of met bedrijven die op ons verzoek uw vraag beantwoorden. Wanneer uw vraag bij een ander ministerie of een provincie thuishoort, vragen we u om zelf contact op te nemen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Contact

Wilt u een inzageverzoek doen? Stuur dan een email voorzien van:

  • uw naam
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • omschrijving van uw verzoek

Naar 08008002@rws.nl.

Let op!

  • Wij vragen u daarbij om het BSN nummer en de pasfoto op de kopie van uw ID-bewijs onzichtbaar of onleesbaar te maken. Deze gegevens hebben we niet nodig.
  • Met behulp van de KopieID app kunt u een foto maken waarbij u het BSN nummer en de pasfoto onzichtbaar kunt maken.