Nieuwsflits CDR2023 december 2023

Dit is een nieuwsflits van het projectteam CDR2023 (Connectiviteit Diensten Rijk). In deze nieuwsflits staan de laatste ontwikkelingen over de CDR2023-aanbestedingen.

CDR2023|VMDL

Overeenkomst gegund aan Odido en Vodafone

De Europese aanbesteding is gegund aan 2 Inschrijvers: Odido en Vodafone Libertel. De Raamovereenkomst is per 1 september 2023 in werking getreden.

Handleiding, Raamovereenkomst en FAQ

Voor de deelnemers van VMDL is een handleiding opgesteld. De handleiding is te vinden op de samenwerkruimte (SWR), evenals de tweezijdige ondertekende Raamovereenkomst en de FAQ.

Implementatie VMDL en start Nadere oproep tot mededingingen

In de afgelopen maanden is het projectteam bezig geweest met het implementeren van de Raamovereenkomst. Te denken valt aan:

  • finaliseren master migratieplan
  • finaliseren projectmanagementplan
  • opstellen risicodossier
  • opleveren OSM-portaal
  • sjablonen voor de Nadere oproep tot mededingen [mini-competitie].
    De sjablonen voor de mini-competitie staan op de SWR.

Verzoek aan Deelnemers

Als Deelnemers een behoefte hebben onder VMDL en een nadere oproep tot mededinging willen starten, is het verzoek om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de Categorie.

Achtergrond aanbesteding

VMDL wordt hoofdzakelijk gebruikt om niet-kantoorlocaties te ontsluiten. Met CDR2023|VMDL (Vaste & Mobiele Dataverbindingen laag capacitair) creëert de categorie Connectiviteit onder andere een landingsplaats voor alle koperverbindingen waar de rijksoverheid nog gebruik van maakt, maar ook voor glasvezel en mobiele verbindingen. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit 1 contract de gehele rijksoverheid gefaseerd toekomstvaste (glasvezel/4G/5G) oplossingen te bieden. De verwachting is dat, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, de markt haar dienstverlening op koper volledig uitfaseert. Naast de koperverbindingen landen ook alle Machine-to-Machine (M2M) verbindingen in dit contract.

CDR2023|MCI

De aanbesteding CDR2023|MCI zou op 20 november 2023 voorlopig worden gegund. Helaas is deze datum niet gehaald.

Op 14 november 2023 heeft de aanbestedende dienst via een TenderNed-bericht de Inschrijvers op de hoogte gebracht dat het beoordelingsproces en de verificatie van de inschrijvingen helaas meer tijd vergt.

Wij betreuren de ontstane situatie. Zodra het mogelijk is, worden de Deelnemers geïnformeerd.

Achtergrond aanbesteding

Onder CDR2023|MCI (Mobiele Connectiviteit en Indoordekking) wordt verstaan het leveren van mobiele connectiviteit voor spraak en data voor persoonsgebonden apparatuur, zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops en het realiseren en beheren van installaties voor indoordekking voor locaties en panden.

CDR2023|VDI

De Expertgroep en het projectteam hebben inmiddels 3 deepdives achter de rug waarin de contouren van VDI zijn neergezet. Daarnaast is de markt geconsulteerd. Het projectteam is druk bezig met het opstellen van de bijlagen.

Tweede marktconsultatie

Medio december wordt een tweede marktconsultatie gepubliceerd, waarin feedback wordt gevraagd aan de markt op een aantal belangrijke bijlagen van VDI, zoals de Specificatie van de Prestatie.

Nadat de documenten op Tenderned zijn gepubliceerd, plaatsen wij de documenten ook op de SWR.

Achtergrond aanbesteding

VDI is hoofdzakelijk voor het ontsluiten van (grote) kantoorlocaties, datacenters en internet van Deelnemers.

Onder CDR2023|VDI (Vaste Dataverbindingen en Internet) wordt verstaan het leveren van (hoog) capacitaire dataverbindingen en het leveren van dienstverlening om (D)DoS aanvallen te voorkomen of te mitigeren.

We wensen jullie alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling. Tot in het nieuwe jaar!